Stadgar

Stadgar för ÅVÖ-FIBER, ek. förening

Antagna vid föreningens konstituerande stämma 2013-03-18a.

Organisationsnummer: 769626-2026


§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn (firma) är ÅVÖ-FIBER ekonomisk förening


§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning med högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.


§ 3 Föreningens säte och verksamhetsområde
§ 3A Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Torsby kommun, Värmlands län.

§ 3B Föreningens omfattning
Föreningens verksamhetsområde är Åsteby-Vägsjöfors-Överbyn med omnejd inom Torsby kommun med omfattning enligt fastställt kartunderlag. Om föreningens storlek befinns vara för stor kan uppdelning i två föreningar ske för att innehålla av EU stipulerad gräns för upphandling.


§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom Föreningens verksamhetsområde och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen.


§ 5 Medlems skyldighet
Varje medlem är skyldig att betala av föreningens styrelse fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.


§ 6 Insatser
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om högst 25 000 kr för varje ansluten fastighet. Insatsens grundbelopp bestäms av styrelsen och kan komma att justeras enligt senare beslut av styrelsen beroende på resultat av offertinfordran, statsbidragens omfattning, anslutningskostnad och liknande. Insatsbeloppet ska betalas till föreningens konto i samband med tecknandet av fastighetsanslutningsavtal dock senast inom 30 dagar efter att medlemskap beviljats. En insats kan återbetalas i enligt 4 kap. i lagen om ekonomiska föreningar.


§ 7 Avgifter
§ 7.1 Årsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala en årlig medlemsavgift om högst 300 kr som beslutas av årsstämma i föreningen för kommande år. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 Övriga avgifter
För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.


§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.


§ 9 Avgång
Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker beslutad avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut.


§ 10 Styrelse
§ 10.1 Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter, med lägst noll och högst fem suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom val av ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 10.2 Styrelsemöten
Protokollförda styrelsemöten bör hållas minst 3 ggr per år. Kallelse till styrelsemöte sänds med e-post minimum 1 vecka före utsatt datum eller överenskoms vid föregående möte. Även suppleanter kallas.
Protokollet skall justeras senast vid påföljande styrelsemöte.

§ 10.3 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens medlemmar är närvarande och enkel majoritet är bestämmande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst (2 röster).
Endast vid styrelsefråga om ändring enligt § 22 med hänsyftning till §3 B måste två tredjedelar av styrelsen vara närvarande och enhällighet råda i beslut.

§ 10.4 Dagordning
Dagordning vid styrelsemöte:
Mötet öppnas
Styrelsemötets behöriga utlysande
Val av justerare
Dagordningens fastställande
Genomgång föregående protokoll
Ekonomisk rapport
Nya ärenden och meddelanden
Rapporter från arbetsgrupper och ansvariga
Övriga frågor
Kommande styrelsemöte
Avslutning


§ 11 Valberedning
Föreningsstämman utser valberedning om minst två ledamöter varav en sammankallande. Om föreningsstämman ej lyckas utse valberedning, kan styrelsen själv utgöra eller under verksamhetsåret utse
valberedning.


§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör tillsammans eller var för sig.


§ 13 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen välja lägst en och högst två revisorer med högst en revisorsuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


§ 14 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.


§ 15 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingar till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma.


§ 16 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före april månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall
följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman
2. godkännande av röstlängden
3. val av två justeringspersoner
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av ordförande
12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. val av revisor/-er och eventuell revisorssuppleant
14. val av valberedning, 2 personer, var av en sammankallande
15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som
anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.


§ 17 Extra föreningsstämma
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av angivet ärende,skriftligen begärts av revisor eller minst 10% av föreningens medlemmar.


§ 18 Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6, dock maximalt 10 röster.Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en (1) medlem.


§ 19 Kallelse och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller genom annonsering i annonsblad/tidning. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.
Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via
e-post kan ordinarie postgång användas.


§ 20 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.


§ 21 Upplösning
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.


§ 22 Stadgeändring
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.


§ 23 Övrigt
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667.

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.