Protokoll

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2015-03-22.
för
ÅVÖ-FIBER Ekonomisk Förening
1. Stämman öppnades av föreningens ordförande Jörgen Edberg som tillika valdes till
mötesordförande. Urban Jönsson utsågs till stämmans sekreterare.
2. Röstlängden godkändes och fastställdes.
3. Till justerare valdes Margareta Hoflin och Rolf Amneteg.
4. Stämman ansågs blivit utlyst i behörig ordning.
5. Dagordningen godkändes och fastställdes.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
a. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.
b. Årets balans och resultaträkning föredrogs.
c. Ordförande delgav oss revisorernas berättelse som föreslog ansvarsfrihet för
styrelsen.
7. Föreningens balans- och resultaträkning för 2014 godkändes och fastställdes.
Stämman beslöt att årets resultat förs vidare till nästkommande räkenskapsår.
8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
9. Stämman beslöt att arvode till styrelseledamöter och revisorer skall utgå med 0 kr.
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår, 2016 bestämdes till 200 kr.
11. För år 2015, omvaldes Jörgen Edberg som ordförande på ett år.
12. Som styrelseledamöter på två år valdes Lars-Åke Larsson (omval), Lars Lindgren
(omval), Stephan Axer (omval), PeO Dungel (omval), Jan Johansson (omval) och
Urban Jönsson (omval). Kvarstår ett år, Ingrid Tidemalm, Daniel Bücke, Rolf
Amneteg och Kent Hallin. Som suppleanter till styrelsen valdes på ett år Stefan
Englund och Conny Lindh (bägge omval). Kvarstår ett år, Anders Eriksson och
Adam Passin. En suppleantplats förblir vakant.
13. Som revisor omvaldes Lena Öberg och som revisorssuppleant omvaldes Harold
Abbas.
14. Som valberedning omvaldes Alf Skoglund (sammankallande) och Nils-Olov
Jansson på ett år.
15. Inga övriga ärenden hade inkommit.
16. Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

 


…………………………                               ………………………….

Mötesordf. Jörgen Edberg                 Mötessekr. Urban Jönsson

 

Justeras:

………………………….                             ………………………….

Margareta Hoflin                                 Rolf Amneteg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.