Aktuellt

Årsmötet kommer att hållas söndagen den 13 mars 2016 kl. 15.00 i Åsteby Bygdegård med sedvanliga årsmötesförhandlingar och röstning om likvidation av föreningen.

Vi årsmötet bjuder vi på fika.

Hjärtligt välkomna till detta stormöte.

ÅVÖ-FIBER Ek. förening [Åsteby-Vägsjöfors-Överbyn] Ordinarie föreningsstämma 13 mars 2016 kl 15.00 Åsteby Bygdegård

 

 

Dagordning

1. val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman

2. godkännande av röstlängden

3. val av två justeringspersoner

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. fastställande av dagordningen

6. a. styrelsens verksamhetsberättelse

b. årsredovisning resultaträkningen och balansräkningen

c. revisionsberättelse

7. beslut om fastställande av BR och RR samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer

10. förslag om nedläggning av föreningen

a. omröstning

b. tillsättande av likvidator

[Alternativt:]

11. medlemsavgift för kommande verksamhetsår

12. val av ordförande

13. val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter (se stadgarna)

14. val av revisor/-er och eventuell styrelsesuppleant

15. val av valberedning, 2 personer, var av en sammankallande

16. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

17. Avslut

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.